ÇALIŞAN ADAYLARI AYDINLATMA METNİ

Robsen Robot Ent. Müh. Yaz. Ve Mak. San. Tic. Ltd. Şti. Çalışan Adayları Aydınlatma Metni

Türkiye’de kurulu, Kemal Nehrozoğlu Cad. GOSB Teknopark 2. Hibrid Bina, 4. Üretim Alanı Gebze, KOCAELİ adresinde mukim, ticaret sicil gazetesine 18551 no ile kayıtlı, İlyasbey Vergi Dairesi 7350752530 numaralı vergi mükelefi, Robsen Robot Ent. Müh. Yaz. Ve Mak. San. Tic. Ltd. Şti. olarak; veri sorumlusu sıfatıyla sizlerle olan iş ilişkimiz dahilinde, kişisel verilerinizin, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve Kişisel Verileri Koruma Kanunu’ nda sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz. İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda detaylı bir şekilde belirtilen Robsen Robot Ent. Müh. Yaz. ve Mak. San. Tic. Ltd. Şti.‘ne  iş başvurusunda bulunan çalışan adaylarının kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin usul ve esaslara dair olarak veri sahiplerinin aydınlatılması amacı ile kaleme alınmıştır.

Toplanan kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, iş başvurunuzun alınması ve bu doğrultuda değerlendirilmelerin gerçekleştirilmesi, size uygun iş olanaklarımızdan faydalanmanızın sağlanması kapsamında Robsen Robot Ent. Müh. Yaz. ve Mak. San. Tic. Ltd. Şti.‘in  insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi amacıyla işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, iş başvurunuzun değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması amacıyla insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması doğrultusunda aşağıda yer verilen paylaşımlar gerçekleştirilebilecektir. 

 • İş başvuru sürecinizin olumlu ilerlemesi halinde kişilik envanteri, yabancı dil ve yetenek sınavı değerlendirmeleri ile çevrimiçi mülakatların gerçekleştirilmesi kapsamında iş/çözüm ortaklarımıza paylaşılabilecektir.
 • Mevzuat gereği zorunlu olduğumuz hallerde kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere aktarılabilecektir.
 • Robsen Robot Ent. Müh. Yaz. ve Mak. San. Tic. Ltd. Şti. çalışan aday değerlendirmelerinin gerçekleştirilmesi kapsamında Robsen Robot Ent. Müh. Yaz. ve Mak. San. Tic. Ltd. Şti. bünyesinde sizlere sunulan iş olanaklarından faydalanmanız ve sizlere en uygun pozisyonda çalışabilmenizin sağlanması amacıyla Robsen Robot Ent. Müh. Yaz. ve Mak. San. Tic. Ltd. Şti. içerisindeki farklı departmanlar ile paylaşılabilecektir.

Kişisel verileriniz, iş başvurusunda değerlendirilmesi amacıyla Robsen Robot Ent. Müh. Yaz. ve Mak. San. Tic. Ltd. Şti. ile temas kuracağınız; internet ortamında Robsen Robotics internet sitesi başvuru sayfası, e-posta, online mülakat, insan kaynakları danışmanlık şirketleri, iş başvuru sürecinizin olumlu devam etmesi halinde kariyer envanteri, yabancı dil ve yetenek testleri ile fiziki ortamda Şirketimiz bünyesinde gerçekleştirilen mülakatlar ve elden teslim edilen matbu formlar kanalları üzerinden toplanacaktır.

Kişisel verileriniz iş başvurunuzun değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması ile Robsen Robot Ent. Müh. Yaz. ve Mak. San. Tic. Ltd. Şti.nde size en uygun pozisyonda çalışmanızın sağlanması kapsamında Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilen bir sözleşmenin kurulması veya ifası ve veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebeplerine dayalı olarak toplanmaktadır. Ayrıca özel nitelikli kişisel verileriniz işe alımınızın değerlenmesi kapsamında pozisyon gereği zorunluluk teşkil etmesi halinde Kanun’un 6. maddesinde belirtilen açık rıza hukuki sebebine dayalı olarak toplanmaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

            haklarına sahiptir.

Söz konusu haklar, kişisel veri sahipleri tarafından https://www.robsenrobotics.com/career/ adresinde yer alan başvuru formu doldurularak mevzuatta belirtilen yöntemlerle iletilmesi halinde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Vestel Şirketleri’nin Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

 

THANK YOU!

Hi there,

Thank you for contacting us.
We will contact you soon through your email. Stay tuned.

Back to Home Page